SEPA

SEPA erdvė apima 34 valstybes (visas Europos Sąjungos valstybes nares, Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną, Šveicariją, Monako Kunigaikštystę ir San Mariną). Kredito pervedimai eurais joje vykdomi pagal tokias pat mokėjimo schemas, taikant vienodas pagrindines sąlygas, teises ir įsipareigojimus. SEPA kredito pervedimai gali būti atliekami tik tarp SEPA erdvei priklausančių valstybių.

SEPA reglamente nustatytus reikalavimus ir bendras SEPA mokėjimo schemas numatyta pradėti taikyti palaipsniui. Lietuvai įsivedus eurą 2015 m. pradžioje, SEPA reikalavimai įsigaliojo 2016 m. sausio 1 d. Kitose ne euro zonos valstybėse SEPA reikalavimai turėjo būti įgyvendinti iki 2016 m. spalio 31 d.

SEPA kredito pervedimai

Kredito pervedimai yra viena labiausiai paplitusių mokėjimo negrynaisiais pinigais priemonių Lietuvoje. Jie sudaro apie pusę visų mokėjimo negrynaisiais pinigais operacijų. Vietiniai kredito pervedimai sudaro 99 proc. visų kredito pervedimų, o trys iš keturių kredito pervedimų įvykdomi, kai mokėtojas ir gavėjas turi sąskaitas tame pačiame banke.

SEPA kredito pervedimai (internetinėje bankininkystėje – vietinis/EUR mokėjimas) – kredito pervedimai eurais, vykdomi Lietuvoje ir kitose Europos valstybėse, priklausančiose SEPA erdvei. Nebelieka skirtumo, ar gavėjas yra Lietuvoje, ar kitoje Europos valstybėje, mokėjimai eurais atliekami vienodai.

SEPA kredito pervedimai
Mokėtojo / pradinio mokėtojo / gavėjo / galutinio gavėjo pavadinimas – skirta 70 simbolių.
Mokėjimo paskirtis – skirta 140 simbolių. Mokėjimo paskirtis gali būti laisvo teksto arba struktūrizuota. Struktūrizuotos paskirties lauke mokėtojas gali pateikti lėšų gavėjo sąskaitoje nurodytą numerį, leidžiantį atpažinti apmokamą paslaugą ar sąskaitą faktūrą. Pvz., visuotinai naudojamas ISO 11649 standartas.
Mokėtojui / pradiniam mokėtojui / gavėjui / galutiniam gavėjui identifikuoti gali būti naudojami įvairūs identifikatoriai: PVM kodas, soc. draudimo kodas ir kt., įskaitant siuntėjo / gavėjo suteiktus kodus. Gali būti pateiktas tik vienas identifikatorius.
Įmokos kodas turi būti nurodomas struktūrizuotos mokėjimo paskirties lauke* (skirti 35 simboliai).
Unikalus mokėtojo nuorodos numeris (angl. End to end reference) perduodamas nepakitęs gavėjui, jei mokėtojas jį užpildė. Jei laukas neužpildytas, mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui perduoda reikšmę „NOTPROVIDED“. Numeris naudojamas mokėjimo tikslui identifikuoti, pvz., jei sąskaita faktūra apmokama trimis pervedimais, tuomet visų trijų pervedimų nuorodos numeris turi būti vienodas.
Kredito pervedimo tipas (angl. purpose), nurodantis pagrindinę mokėtojo mokėjimo priežastį ar paskirtį gavėjui, pvz., mašinos draudimo įmoka, mokėjimas už telefonijos, TV, transporto paslaugas, degalus ir pan. Baigtinis tipo reikšmių sąrašas pateiktas ISO standarte.

* Jei lėšų gavėjas mokėjimo paskirtį ir įmokos kodą nori gauti viename SEPA kredito pervedime, gavėjas gali susitarti su mokėtojais dėl struktūrizuoto informacijos turinio pateikimo laisvo teksto mokėjimo paskirties lauke, bet mokėtojo / gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas jos netikrins.

Elektroninė sąskaita

Elektroninė sąskaita (toliau – e. sąskaita) – elektroninė sąskaita faktūra, sukuriama, siunčiama, registruojama ir saugoma elektroninėje aplinkoje. Klientai gaus ir galės saugiai ir patogiai tvarkyti e. sąskaitas už suteiktas paslaugas ar įsigytas prekes banko internetinėje bankininkystėje.

E. sąskaitos pateikimas ir apmokėjimas nuo 2016-01-01
Mokėtojas turi sąskaitą banke.
Mokėtojas pateikia prašymą gauti e. sąskaitas internetinėje bankininkystėje, banko padalinyje arba kreipdamasis į lėšų gavėją.
Lėšų gavėjas pateikia e. sąskaitas mokėtojo bankui, visos mokėtojo e. sąskaitos – internetinėje bankininkystėje.
Mokėtojas paveda bankui atlikti automatinį e. sąskaitos apmokėjimą. Mokėtojas apmoka e. sąskaitas.
Lėšos nurašomos nuo mokėtojo sąskaitos – paslaugų sąskaita apmokėta.

E. sąskaitos nauda mokėtojui:

  • visos e. sąskaitos – internetinėje bankininkystėje;
  • e. sąskaitos apmokėjimas pasirinktu būdu;
  • galimybė pasirinkti sumos limitą ir (arba) datą kiekvienam lėšų gavėjui;
  • e. sąskaitos užsakymas kreipiantis į lėšų gavėją, internetinėje bankininkystėje arba banke;
  • neturintiesiems internetinės bankininkystės – automatinis e. sąskaitos apmokėjimas;
  • papildomas informavimas apie pateiktas e. sąskaitas.

Esamos tiesioginio debeto sutartys bus automatiškai keičiamos į e. sąskaitas su automatiniu apmokėjimu, t. y. klientams nereikės nieko keisti – kaip anksčiau sąskaitos būdavo apmokamos automatiškai, taip bus ir naudojantis e. sąskaita.

Naują e. sąskaitą klientas galės užsisakyti kreipdamasis į paslaugų teikėją, banko klientų aptarnavimo poskyryje arba banko interneto svetainėje. Klientas pats pasirinks, kaip nori apmokėti sąskaitą:

  • automatiniu apmokėjimu – galima nustatyti e. sąskaitos apmokėjimo sąlygas, pavyzdžiui, mėnesio sumos limitą, dalinį e. sąskaitos apmokėjimą, taip pat mokėtojas gali iš anksto susipažinti su būsimo mokėjimo data bei suma, esant netikslumų e. sąskaitoje, gali atsisakyti konkretaus mokėjimo, nenutraukdamas automatinio apmokėjimo susitarimo;
  • paprastu pervedimu – mokėtojas gali apmokėti e. sąskaitą vienkartiniu kredito pervedimu. Mokėjimo nurodymo duomenų pildyti nereikės – jie bus perkeliami automatiškai į mokėjimo nurodymo formą.

E. sąskaitas galės rinktis ir tie mokėtojai, kurie nesinaudoja internetine bankininkyste, pasirinkdami jų automatinį apmokėjimą.

Plačiau apie e. sąskaitą skaitykite čia.

DUK
K
Kokių pokyčių įvyks perėjus prie SEPA projekto?
Skaityti atsakymą
A

SEPA panaikina skirtumus tarp nacionalinių ir tarptautinių mokėjimo nurodymų formų. Pavyzdžiui, kaip jau įprasta atliekant operacijas šalies viduje, nuo 2016 m. vasario 1 d. gyventojams nebereikės nurodyti mokėjimo paslaugų teikėjų BIC kodų atliekant tarptautines operacijas. Išmokų mokėtojai neturės teisės nurodyti gavėjams, kurioje valstybėje narėje pastarieji turi turėti mokėjimo sąskaitas. Vis dėlto kai kurių skirtumų gali likti, pavyzdžiui, atliekant mokėjimus šalies viduje galės būti naudojami lietuviški simboliai. Jei mokėtojo ar gavėjo sąskaita yra ne Lietuvoje, galės būti perduodami tik lotyniški simboliai.

SEPA kredito pervedimų schema panaši į Lietuvoje teikiamą kredito pervedimų paslaugą, o vietoje dabar įprastos tiesioginio debeto paslaugos Lietuvos mokėjimo paslaugų teikėjai gyventojams pasiūlys alternatyvią elektroninės sąskaitos paslaugą.

K
Kas įgyvendina SEPA projektą?
Skaityti atsakymą
A
Pagrindinius SEPA reikalavimus ir įgyvendinimo terminus nustatė Europos Parlamentas ir Taryba 2012 m. kovo 14 d. reglamentu Nr. 260/2012. Europos mokėjimų taryba, atstovaujanti bankams vykdant SEPA projektą, parengė SEPA mokėjimo schemas, o jas įgyvendina mokėjimo paslaugų teikėjai ir įmonės.
K
Kas koordinuoja SEPA projekto įgyvendinimą Lietuvoje?
Skaityti atsakymą
A
Šiam projektui įgyvendinti sudarytas Lietuvos SEPA koordinavimo komitetas, vienijantis mokėjimo paslaugų teikėjus. Komitetas sprendžia visuomenės informavimo ir techninius perėjimo prie SEPA klausimus, yra parengęs šalies mokėjimo priemonių pakeitimo SEPA mokėjimo priemonėmis planą, jis periodiškai atnaujinamas. Vis dėlto SEPA reglamente numatyta, kad kiekvienas mokėjimo paslaugų teikėjas ir kiekviena įmonė už SEPA reikalavimų įgyvendinimą atsakinga individualiai.
K
Ar galima inicijuoti SEPA kredito pervedimą į šalį, nepriklausančią SEPA erdvei?
Skaityti atsakymą
A
SEPA kredito pervedimai gali būti atliekami tik tarp SEPA erdvei priklausančių valstybių.
K
Ar dėl SEPA suprastės vietinių pervedimų paslaugų lygis?
Skaityti atsakymą
A
Pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymą, vietiniai kredito pervedimai, pateikti iki 12 val., turi pasiekti gavėjo sąskaitą tą pačią darbo dieną. SEPA šios nuostatos nepakeis. Tikimasi, kad konkurencija skatins spartinti ir tarptautinių mokėjimų vykdymą. Pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymą, tokie mokėjimai turi būti įvykdomi per vieną darbo dieną (per dvi darbo dienas, jei mokėjimas inicijuojamas popieriniu būdu).
K
Ką reiškia SEPA pasiekiamumo reikalavimas?
Skaityti atsakymą
A
Pasiekiamumo reikalavimas taikomas mokėjimo paslaugų teikėjams ir juos įpareigoja užtikrinti, kad mokėjimo paslaugų vartotojui būtų atidaryta mokėjimo sąskaita, jei ji naudojama mokėjimo operacijoms eurais vietinėje rinkoje, turi būti pritaikyta siųsti ir gauti atitinkamus SEPA mokėjimus. Kitaip tariant, vartotojų sąskaitos bus pritaikytos SEPA kredito pervedimų ir SEPA tiesioginio debeto operacijoms, nebent mokėjimo paslaugų teikėjas tokių lėšų pervedimo eurais paslaugų neteikia.
K
Kas yra SEPA kredito pervedimai ir kuo jie skiriasi nuo šiuo metu Lietuvoje vykdomų kredito pervedimų?
Skaityti atsakymą
A
Europos mokėjimų taryba parengė SEPA kredito pervedimų schemą, atitinkančią SEPA reglamento reikalavimus. Šiuo metu tai vienintelė kredito pervedimų schema SEPA erdvėje. Savo ypatybėmis SEPA kredito pervedimai panašūs į Lietuvoje vykdomus kredito pervedimus nacionaline valiuta. Vis dėlto kai kurie informacijos laukai ir (arba) duomenų ilgiai skiriasi. Formatų neatitikimai 2015 m. pabaigoje, kai rinkoje bus naudojami du variantai (SEPA formatai ir įprasti nacionaliniai formatai), gali sukelti nepatogumų. Kad nebūtų prarasta dalis informacijos, siūloma vadovautis mokėjimo paslaugų teikėjų rekomendacijomis.
K
Ar SEPA mokėjimo priemonės leis naudoti lietuviškas raides?
Skaityti atsakymą
A
Taip, nuo 2016 m. bus palikta galimybė atliekant kredito pervedimus tarp Lietuvoje registruotų mokėjimo paslaugų teikėjų sąskaitų naudoti lietuvišką abėcėlę, tačiau gavėjus, turinčius sąskaitą ne Lietuvoje, pasieks tik lotyniški simboliai.
K
Kaip atpažinti SEPA reikalavimus atitinkančias mokėjimo sąskaitas?
Skaityti atsakymą
A

Visos SEPA naudojamos mokėjimo sąskaitos turi būti pateikiamos IBAN formatu. Vienas akivaizdžių IBAN bruožų - dvi šalies kodą žyminčios raidės. Pavyzdžiui, Lietuvoje naudojamos sąskaitos prasideda raidėmis LT. Lietuvos IBAN formatas atrodo taip: LTKK BBBBB SSSSSSSSSSS, kur LT - šalies kodas, KK - specialus kontrolinis kodas, BBBBB - banko kodas, SSSSSSSSSSS - sąskaitos numeris. Lietuvos IBAN pavyzdys: LT12 1000 0111 0100 1000.

Atskirose valstybėse IBAN ilgiai gali skirtis. Išsamus skirtingų valstybių IBAN struktūros aprašymas anglų kalba pateikiamas čia.

K
Ar tikrai gyventojams nebereikės pateikti BIC kodo inicijuojant mokėjimo nurodymą?
Skaityti atsakymą
A
SEPA reglamentas (Nr. 260/2012) nesuteikia teisės mokėjimo paslaugų teikėjams reikalauti nurodyti BIC kodą po 2016 m. vasario 1 d. Iki šios datos mokėjimo paslaugų teikėjai gali paprašyti nurodyti BIC kodą atliekant tarptautines operacijas, tačiau tik tais atvejais, kai tai yra būtina. Vis dėlto reikalavimas pateikti BIC kodą gali būti ir toliau taikomas SEPA kredito pervedimams į Šveicariją, Monako Kunigaikštystę ir San Mariną, nes šios valstybės nepriklauso Europos ekonominei erdvei ir joms SEPA reglamento nuostatos nėra taikomos.
K
Ar SEPA kredito pervedimai jau vykdomi Lietuvoje?
Skaityti atsakymą
A
Lietuvoje kredito pervedimo paslaugą siūlantys mokėjimo paslaugų teikėjai privalės pasiūlyti SEPA kredito pervedimus nuo 2016 m. sausio 1 d. Tiesa, jau ir šiuo metu dauguma Lietuvoje veikiančių bankų ir užsienio bankų skyrių teikia SEPA kredito pervedimų paslaugą.
K
Ar dėl SEPA pabrangs kredito pervedimai?
Skaityti atsakymą
A
SEPA padidina konkurenciją mokėjimų srityje. Tikimasi, kad dėl to ilgesniuoju laikotarpiu įvyks gyventojams palankių pokyčių.

Naudingos nuorodos: