Tvari veikla

„Nordea“ siekia, kad klientai, bendradarbiaudami su banku, įgytų vertingos patirties. Mūsų pagrindinis tikslas – tvariai plėtoti verslą. Savo kasdienėje veikloje siekiame tvarios finansinės padėties, kuri leistų mūsų klientams ir visuomenei patenkinti savo poreikius ir tinkamai įgyvendinti teisėtus interesus. Atsakomybė yra neatsiejama mūsų kasdienio darbo dalis – bendradarbiaujant su klientais, dirbant su kolegomis ir bendraujant su „Nordea“ akcininkais. Kiekvieną kartą stengiamės būti atsakingi visuomenės nariai.

Daugiau informacijos rasite apsilankę Nordea Grupės puslapyje.

 

Vykdydami pagrindinius procesus atsižvelgiame į aplinkosaugos, socialinius ir valdymo (ASV) principus. Mūsų pagrindiniai veiklos procesai – atsakingas investavimas, atsakingas skolinimas ir tiekėjų valdymas.

Šie procesai pabrėžia mūsų siekį įsipareigoti ir bendradarbiauti su klientais, tiekėjais bei akcininkais, todėl laimi visos šalys.


Atsakingas investavimas

2013 m. Lėšų valdymo departamentas (Nordea Asset Management) ėmėsi iniciatyvos, kad būtų užtikrintas visapusis aplinkosaugos, socialinių ir valdymo principų integravimas į investavimo procesus. Daugiau apie tai rasite svetainėje esg.nordea.com.

2010 m. vasarį priėmėme naują atsakingo investavimo strategiją, kurioje itin didelis dėmesys skiriamas išsamiai aplinkosaugos, socialinių ir valdymo (ASV) principų analizei bei pastangoms juos įgyvendinti. Be to, ši strategija apima įvairius šiuolaikinius produktus, kurių ASV aspektai yra visiškai integruoti į investavimo procesą.

2007 m. „Nordea“ pirmasis iš Šiaurės Europos bankų pasirašė Atsakingo investavimo principus (AIP) ir jais vadovaujasi iki šiol.


Atsakingas skolinimas

Teikdami paskolas stambiems verslo klientams, ASV rizikos analizei atlikti pasitelkiame dvi priemones – Aplinkosaugos rizikos vertinimo priemonę (ARVP) bei Socialinės ir politinės rizikos vertinimo priemonę (SPRVP).

2012 m. pradėtas banko ASV rizikos vertinimo priemonių ir procesų plėtros projektas. Smulkiojo ir vidutinio verslo klientams ASV analizė bus įvesta „Pažink savo klientą“ (Know Your Customer, KYC) proceso metu. Stambiems verslo klientams bus pristatyta nauja ASV analizės priemonė, kurios bandomoji versija buvo pasiūlyta 2013 metais. Iki 2014 m. pabaigos siekiame pristatyti galutinę šios priemonės versiją, atnaujinti susijusias kreditų proceso dalis ir įvesti naują ASV rizikos vertinimo atlikimo metodą, integruodami jį į su kreditais susijusių sprendimų priėmimo procesą.

Patikimo ir saugaus banko statusą „Nordea“ pelnė kvalifikuoti ir darbui atsidavę darbuotojai, gebantys užtikrinti, kad klientai įgytų vertingos patirties.


Žmonių strategija

„Nordea“ Žmogiškųjų išteklių – Žmonių – strategijoje atkreipiamas dėmesys, kad, siekiant įgyvendinti „Nordea“ tikslus, būtina, jog ir darbuotojai įgyvendintų savuosius. Tai reiškia, kad „Nordea“ savo darbuotojams turi suteikti galimybių augti profesinėje srityje ir mėgautis gyvenimo pusiausvyra.


Gyvenimo pusiausvyra

„Nordea“ nuomone, puikius rezultatus garantuoja sąžiningas verslas ir vertybėmis pagrįsta darbo aplinka. Sutelkdami dėmesį į sveikatą, siekiame nustatyti ir skatinti veiksnius, padedančius stiprinti sveiką darbo aplinką, kurioje dirba mūsų darbuotojai. „Nordea“ pripažįsta, kad skirtingais gyvenimo tarpsniais žmonių poreikiai skiriasi, todėl svarbu užtikrinti darbo ir laisvalaikio pusiausvyrą.

Tuo rūpinamės įvairiais būdais, atsižvelgdami į vietos sąlygas, taisykles ir reglamentus. Siekiame sukurti lanksčias kasdienio darbo sąlygas, savo darbuotojams suteikiame prieigą prie sveikatos paslaugų, įskaitant išsamias sveikatos patikras ir palankias laikinojo nedarbingumo sąlygas.


Tobulėjimo ir augimo galimybės

Darbo rezultatų ir tobulėjimo dialogas
„Nordea“ siūlo daug asmeninės karjeros Grupėje galimybių. Kiekvienas darbuotojas dalyvauja metiniame Darbo rezultatų ir tobulėjimo dialoge (DRTD) (Performance and Development Dialogue, PDD), apibrėžiančiame karjeros tikslus ir tobulėjimą, motyvaciją kartu su verslo tikslais bei uždaviniais.

Privalomasis DRTD vyksta tarp darbuotojo ir jo tiesioginio vadovo. Tokiam dialogui reikia abiejų šalių pasiruošimo ir atkaklaus darbo visus metus.

Tarpvalstybinis mobilumas
Pasitelkdami tarpvalstybinį mobilumą ir tarptautines užduotis, siekiame padidinti darbų kaitą, ugdyti darbuotojų kompetenciją ir skatinti bendrą pilietiškumą bei kultūrą Grupės mastu. Galimybės dirbti užsienyje ir išbandyti jėgas einant skirtingas pareigas yra itin patrauklios jaunesniems darbuotojams.

Universiteto absolventų programa sulaukia daugybės paraiškų, o praktiką atlikusiems studentams dažnai pasiūloma nuolatinė darbo vieta banke.


Pastangos dėl didesnės lyčių lygybės

Šiuo metu vadovaujamas pareigas užimančių vyrų skaičius vis dar yra didesnis negu moterų, nors 60 proc. darbo jėgos sudaro būtent moterys. Atsižvelgiant į tai, tarp trijų į kiekvieną poziciją vadovaujamoms pareigoms užimti atrinktų kandidatų privalo būti abiejų lyčių atstovų.

Jauni, aukštas pareigas einantys vadovai vis dažniau išeina tėvystės atostogų, skatindami kitus imti iš jų pavyzdį, tačiau, kaip ir apskritai visuomenėje, tai labiau priklauso nuo kartos.


Darbuotojų sauga

Pagrindinė banko darbuotojų saugos problema yra ginkluotų užpuolimų skyriuose grėsmė. „Nordea“ imasi visų atsargumo priemonių, vykdydama privalomų mokymų programą. Taip pat yra nustatytas veiksmų planas plėšimų atvejais ir procesai nuo užpuolimų nukentėjusiems darbuotojams padėti. Pavyzdžiui, Švedijoje veikia bendradarbių paramos grupė, kurios nariai yra baigę reikiamus mokymus ir yra parengti lankyti apiplėštus skyrius. Kartu su profesionaliais psichologais šie asmenys teikia būtiną pagalbą apiplėštų skyrių darbuotojams.


Darbuotojų pasitenkinimo darbu tyrimas

Darbuotojų pasitenkinimo darbu indeksas (DPDI) (Employee Satisfaction Index, ESI) – tai priemonė, pagal kurią vertinamas darbuotojų pasitenkinimas „Nordea“ ir, vadovaujantis tyrimo rezultatais, nustatomos veiklos sritys bei jų svarba, siekiant užtikrinti, kad „Nordea“ būtų puiki darbovietė. Tyrimo atsakomumo lygis aukštas: 2013 m. tyrime dalyvavusių darbuotojų aktyvumas (94 proc.) rodo, kad jie šį tyrimą laiko svarbiu.

Jaunimo ateitis

Banko vykdoma su bendruomenės dalyvavimu susijusi veikla skirta mūsų vietos rinkų jaunimui. Norime jiems padėti įgyti žinių apie asmeninius finansus ir skatinti jų verslumo gebėjimus.

Šio tikslo siekiame vykdydami finansinio raštingumo programą ir bendradarbiaudami su tokių pačių tikslų siekiančiomis organizacijomis.

Mūsų įsitikinimu, imtis visų atitikčiai užtikrinti reikalingų žingsnių, kiekvienąkart bendraujant su klientu, yra vienintelė išeitis kuriant tvirtus ir ilgalaikius santykius.

„Nordea“ siekia, kad atsakomybė būtų pamatinė vertybė ir sudėtinė verslo dalis. Mūsų verslas pagrįstas instrukcijomis, gairėmis, vidaus politika ir tarptautiniais įsipareigojimais. Iš darbuotojų tikimės, kad jie elgsis vadovaudamiesi aukštais sąžiningumo ir etiško elgesio standartais. Visi nauji darbuotojai yra apmokomi, o intranete naudojami privalomi elektroninio mokymo moduliai – kasmet išleidžiame vis naujų.

2014 m. „Nordea“ Grupės mastu paskelbti Atitikties metais, todėl visuose banko procesuose šiai sričiai skiriamas itin didelis dėmesys.


Finansiniai nusikaltimai

Finansiniai nusikaltimai – tai bet kokia nusikalstama veikla, įskaitant pinigų plovimą, sukčiavimą, nesąžiningumą, organizuotą nusikalstamumą ar teroristų finansavimą. Šiuo metu kova su finansiniais nusikaltimais yra svarbus iššūkis bankams, o „Nordea“ šią užduotį įgyvendina bendradarbiaudama su Grupės Atitikties, Teisės ir Saugos padaliniais. „Nordea“ taikomas „Pažink savo klientą“ (Know Your Customer, KYC) procesas ir jo numatytos priemonės kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu apibrėžia pagrindinius kovos su finansiniais nusikaltimais aspektus.

2013 m. įmonė išleido išsamesnes „Pažink savo klientą“ instrukcijas, kuriose pateikiami pagrindiniai reikalavimai, padedantys įsitikinti, ar esame tinkamai susipažinę su klientu, jo pinigų kilme ir sandorio tikslu.

2013 m. pinigų plovimo prevencija buvo viena svarbiausių „Nordea“ prioritetinių sričių. 2013 m. „Nordea“ įgyvendino Pinigų plovimo prevencijos (PPP) valdymo pokyčius – nuo šiol ši sritis yra verslo, o ne tik nacionalinės reikšmės prioritetas. Be to, visos Grupės lygiu įsteigta programa, skirta su PPP susijusiai veiklai stebėti, koordinuoti ir raportuoti visiems banko padaliniams.

„Nordea“ Grupėje dirba apie 160 rizikos ir atitikties specialistų. Jų darbo tikslas – padėti visiems banko padaliniams veikti pagal taikomus įstatymus, taisykles, kodeksus bei standartus, ir prižiūrėti, kad būtų laikomasi sąžiningumo ir sąžiningos veiklos principų.


Vidaus politika

„Nordea“ yra įsipareigojusi laikytis gero pilietiškumo principų, t. y. būti atsakinga ir aktyvi visuomenės narė. „Nordea“ įgyvendinamoje Tvaraus verslo politikoje apibrėžiami pagrindiniai mūsų vaidmens visuomenėje aspektai. Bankas taip pat griežtai laikosi Etikos kodekso, Kyšininkavimo ir korupcijos prevencijos politikos ir kitų vidaus tvarkų reikalavimų, užtikrindamas skaidrią, etišką ir tvarią veiklą.


Tarptautiniai įsipareigojimai

Mūsų pasirašytos tarptautinės sutartys padeda nustatyti veiklos kryptis ir sėkmingai vykdyti pagrindinius „Nordea“ prisiimtus įsipareigojimus.

JT Pasaulinis susitarimas

Atsakingo investavimo principai

JT Aplinkos apsaugos programos Finansų iniciatyva

Pusiaujo principai